קול קורא - תכנית מובילים דיגיטליים

לאור הביקוש הארכנו את המועד האחרון בו יהיה ניתן להגיש מועמדות לתכנית מובילים דיגיטליים- מחזור ב'.

המועד האחרון הוא יום ראשון 7 באוגוסט 12:00 בצהריים


קול קורא למחזור השני של התכנית "מובילים דיגיטליים":

הגשת מועמדות מתוך משרדי הממשלה והשלטון המקומי

תנאי סף להגשת מועמדות מתוך משרדי הממשלה והשלטון המקומי:

 • ניסיון בתפקידי ניהול – אנשים ו/או פרויקטים ו/או משאבים.

 • לפחות 5  שנות ניסיון תעסוקתי, לאחר סיום לימודי תואר ראשון..

 • ניסיון בהובלת שינוי ארגוני - תהליכי עבודה, תרבות ארגונית ויכולות רתימת ממונים, עמיתים, כפיפים ושותפים מארגונים שונים.

 • בעלי תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד מוכר


הגשת מועמדות של ארגוני מגזר שלישי

תנאי סף להגשת מועמדות מתוך המגזר השלישי:

 • ניסיון בתפקידי ניהול – אנשים ו/או פרויקטים ו/או משאבים.

 • מינימום 5 שנות ניסיון תעסוקתי לאחר סיום תואר ראשון, מתוכן שנתיים (2) לפחות במסגרת ציבורית (הממשלה, השלטון המקומי, מוסד להשכלה גבוהה או אחר) או בעבודה מול גורם במגזר הציבורי.

 • ניסיון בהובלת שינוי ארגוני - תהליכי עבודה, תרבות ארגונית ויכולות רתימת ממונים, עמיתים, כפיפים ושותפים מארגונים שונים.

 • בעלי תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד מוכר

 • הצהרה לפיה לא הוגש כנגד המבקש כתב אישום, ולא מתקיים הליך משפטי או חקירה והוא לא הורשע ב – 10 השנים האחרונות, בגין עבירות פליליות הנוגעות לעבודתו.

 • הצהרה אודות אינטרסים אישי של המבקש ושל קרוביו. הנהלת התכנית רשאית לשקול את הנתונים שיימסרו לה בין שאר שיקוליה על מנת להימנע, ככל הניתן, מלאשר השתתפותו של מבקש הנתון במצב של ניגוד עניינים.

 תינתן עדיפות למשתתפים בעלי המאפיינים הבאים:

 • בעל תואר אקדמי מתקדם (שני ומעלה).

 • בעל תואר הקשור לתחומים טכנולוגיים או מנהל ציבורי.

 • בעלי סקרנות, חזון ורצון להניע שינויים באמצעות כלים דיגיטליים

 • בעלי עניין וידע בתחומים טכנולוגיים

 • ניסיון בתפקיד בעל תרומה ציבורית או חברתית

 • ניסיון תעסוקתי ביותר ממגזר אחד (ציבורי / פרטי / שלישי)

 • בעלי תפקיד בכיר בארגונים משמעותיים בתחום הדיגיטלי

 דרישות סף מנהליות (ביחס לארגון מטעמו מוצע המשתתף):

 • רשום כדין כתאגיד בישראל.

 • אם הוא חברה – לא הוטל עליה עיצום כספי ולא נרשמה כחברה מפרה, לפי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-2009, בשנה שקדמה לשנת הפעילות.

 • אם הוא עמותה או חל"צ – בעל אישור ניהול תקין מהרשם הרלוונטי, לשנת הפעילות.  

 • עמותה שטרם חלפו שנתיים ממועד ייסודה, תידרש להציג ראיה לכך שהוגשו על ידה, לרשם העמותות, כל הדוחות והמסמכים הנדרשים בהתאם להוראות חוק העמותות, התש"ם – 1980.

 • הארגון ימסור הצהרה אודות תחומי פעילותו  וכן אודות אינטרסים שלו ושל גופים קשורים אליו (כגון בעלי מניות, חברות בנות וכו'). הנהלת התכנית רשאית לשקול את הנתונים שיימסרו לה בין שאר שיקוליה.

 • הארגון יתבקש למסור פירוט בדבר הרשעה בעבירות פליליות וכן בדבר הליכים פליליים המתנהלים נגדו ו/או הליכים אחרים, לרבות מנהליים, בגין הפרות של הוראות הדין החלים עליהם ועל פעילותם,  והנהלת התכנית תהיה רשאית לקחת אותם בחשבון.

 

לאור הביקוש הארכנו את המועד האחרון בו יהיה ניתן להגיש מועמדות לתכנית מובילים דיגיטליים- מחזור ב'.

המועד האחרון הוא יום ראשון 7 באוגוסט 12:00 בצהריים